การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

(แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
หน่วยงาน........โรงพยาบาลสวนสราญรมย์........
ข้อ ข้อมูล ข้อมูลปี 62
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
2.jpg
O3 อำนาจหน้าที่
3.pdf
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อของหน่วนงาน
5.png
ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 ข่าวประชาสัมพันธ์
6.pdf
O7 Q & A
7.png
O8 Social Network
8.1.jpg
แผนดำเนินงาน
O9 แผนดำเนินงานประจำ
9.xlsx
O10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน
10.xls
O11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
11.xls
การปฏิบัติงาน
O12 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
12.pdf
การให้บริการ
O13 มาตราการให้บริการ
13.png
O14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
14.pdf
O15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
15.pdf
O16 E-Service
16.png
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17.xlsx
O18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
18.pdf
O19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20.pdf
O21 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.pdf
O22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
22.jpg
O23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
23.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O24 แนวปฏิบัติการจัดกาารเรื่องร้องเรียนทุจริต
24 new.pdf
O25 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25 new.pdf
O26 ข้อมูลเชิงสิถิตเรื่องร้องการทุจริตประจำปี
26.pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O27 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
27.jpg
O28 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28.jpg
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
O29 เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร
29.pdf
O30 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
30.jpg
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O31 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
31 new.pdf
O32 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
32.pdf
การเสริมสร้างวัฒนกรรมองค์กร
O33 การเสริมสร้างวัฒนกรรมองค์กร
33.JPG
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O34 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
34.doc
O35 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
35.doc
O36 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
36.pdf

..Admin System..